Omgaan met specifieke problemen

Workshop Professioneel omgaan met impulscontrolestoornissen (8100) bestemd voor professionals die in hun werk te maken hebben met cliënten met hersenletsel bij wie impulscontroleverlies optreedt of mogelijk aan de orde komt.
Middels deze workshop krijg je inzicht in de meest voorkomende vormen van impulscontroleverlies en hiermee samenhangend grensoverschrijdend gedrag. Je kunt dit gedrag in een vroeg stadium herkennen en adequate maatregelen nemen. Je kunt een bijdrage leveren aan veilige werkomstandigheden en een eenduidige omgang met cliënten bij wie dit gedrag voorkomt. Ook kun je gezinsleden of partners informeren en begeleiding bieden.

Workshop Professioneel omgaan met verslavingsproblematiek (8750) bestemd voor professionals die in hun werk te maken hebben met cliënten met hersenletsel in combinatie met verslaving. Inzicht in deze dubbele problematiek en de manier waarop de diverse beschadigingen elkaar (mogelijk) beïnvloeden vormt de basis voor een effectieve behandeling en begeleiding.

Workshop Professioneel omgaan met emotionele veranderingen (8800) bestemd voor professionals werkzaam in de gehandicaptenzorg, thuiszorg, revalidatie, verpleeghuis, geestelijke gezondheidszorg, ziekenhuis of bij een MEE-organisatie. Adequate begeleiding van cliënten en van hun directe omgeving vraagt inzicht in de verschijningsvormen van emotionele veranderingen en de gevolgen voor het dagelijks leven.

Workshop Professioneel omgaan met psychiatrische stoornissen (8700) bestemd voor professionals die in hun werk te maken hebben met cliënten met hersenletsel in combinatie met psychiatrische aandoeningen of psychiatrische verschijnselen. Inzicht in deze dubbele problematiek en de manier waarop de diverse beschadigingen elkaar (mogelijk) beïnvloeden vormt de basis voor een effectieve behandeling en begeleiding. De ernst van de beschadigingen zal veelal uitzicht op herstel wegnemen, maar door de inrichting van de omgeving en de bejegening aan te passen, ontstaan vaak mogelijkheden om leefbare omstandigheden te creëren.

Workshop Effectief begeleiden van cliënten met geheugenproblemen (8200) bestemd voor professionals die in hun werk te maken hebben met cliënten met hersenletsel en geheugenproblemen. In de workshop leer je hoe je cliënten met geheugenproblemen kunt begeleiden, zodat hun greep op het leven wordt versterkt.

Workshop De paradox van het functioneren in een groep (8950) bestemd voor (groeps)begeleiders. Voor mensen met hersenletsel betekent het verblijven in de groep een bijna onmogelijke opgave. Toch kunnen en willen mensen met hersenletsel niet alleen en in sociaal isolement leven. Dit dilemma ondervinden we als ondersteuners van mensen met hersenletsel dagelijks. In deze workshop willen we met elkaar kijken of er algemene richtlijnen te formuleren zijn voor de ondersteuning van mensen met hersenletsel in een groep.