Werken met cliënten met hersenletsel in de praktijk

Workshop Ziekte-inzicht bij mensen met hersenletsel
(8900) bestemd voor professionals die in hun werk te maken hebben met cliënten met hersenletsel die geen of beperkt ziekte-inzicht hebben.
De manier waarop een cliënt een hulpvraag kan benoemen, bepaalt de rol  en de mate van betrokkenheid en verantwoordelijkheid van de begeleider. In deze workshop leer je verschillende typen cliënten onderscheiden en interventies hierop afstemmen.

Workshop Oplossingsgericht werken
Bij “oplossingsgericht” denk je al snel aan het vinden van een oplossing voor de problemen van de cliënt, maar dat is deze manier van werken nu juist niet. De oplossingsgerichte professional laat zijn eigen ideeën over wat een goede oplossing zal zijn voor de cliënt los. Hij gaat met de cliënt in gesprek om te achterhalen welke hulpbronnen en oplossingen de cliënt zelf kan bedenken en inzetten.

Workshop Cognitive Disabilities Model
(8310) bestemd voor professionals die in hun werk te maken hebben met cliënten/patiënten met hersenletsel en al beschikken over de basiskennis van de gevolgen van hersenletsel. Met behulp van het Cognitive Diabilities Model is het mogelijk op een relatief eenvoudige manier de aard en de ernst van cognitieve beperkingen in te schatten, het gedrag beter te leren begrijpen en daarop aangepaste zorg- en begeleiding te kunnen bieden.

Workshop Begeleiden van patiënten met hersenletsel in de eerstelijnszorg
(8330) bestemd voor eerstelijnsfunctionarissen, huisartsen, medewerkers van huisartsenpraktijken, gespecialiseerder verpleegkundigen, etcetera, die zich willen verdiepen in de groep patiënten met niet aangeboren hersenletsel. In deze workshop verwerf je elementaire kennis van de diverse vormen van hersenletsel en met name van de gevolgen van het letsel, waardoor je in staat bent vroegtijdig klachten en problemen van patiënten te herkennen als mogelijke gevolgen van hersenletsel.

Workshop Omgaan met mensen met hersenletsel in het indicatietraject
(8350) bestemd voor WMO-functionarissen en medewerkers van indicatieorganen.

In deze workshop verwerf je elementaire kennis van hersenletsel en van de gevolgen ervan. Ook heb je een aantal handvatten om adequaat een gesprek met de betreffende persoon (en zijn ‘systeem’. Daardoor kun je gezamenlijk tot een goede analyse van de (gevolg)problemen komen en met elkaar een plan uitzetten.

Workshop De kunst van het methodisch werken
workshop over de basisprincipes van methodisch werken.
Steeds meer organisaties gaan over tot resultaat gericht werken met cliënten met hersenletsel bijvoorbeeld in de vorm van behandeling. Woonbegeleiding wordt steeds meer doelgericht trainen en werken aan zelfstandig wonen met een natuurlijk netwerk als ondersteuning. Dagbesteding verandert van soosactiviteiten naar behandeling, individueel zowel als in een groep. Deze doelgerichte en op verandering gerichte begeleiding vraag andere vaardigheden van begeleiders. Niet langer staat het wonen in de voorziening of de activiteit centraal, maar deze dienen eerder als middel om bij cliënten/patiënten vaardigheden aan te leren en verandering tot stand te brengen. Deze verandering van werkwijze betekent voor begeleiders aanleren van nieuwe vaardigheden.

Workshops voor Casemanagers
In overleg met het project Casemanagement Hersenletsel wordt een scholingspakket samengesteld om casemanagers toe te rusten op hun taak.

Werken met kinderen en jongeren met hersenletsel in de praktijk

Workshop Werken met kinderen en jongeren met hersenletsel in de praktijk (5800) bestemd voor professionals die in hun werk te maken hebben met kinderen en jongeren met hersenletsel.
Per jaar komen ruim 15.000 kinderen in het ziekenhuis terecht met een vorm van traumatisch hersenletsel. Daarnaast zijn er kinderen die door ziekte of bijv. zuurstofgebrek een hersenbeschadiging oplopen. De gevolgen van die beschadiging zijn soms niet zichtbaar, maar wel ingrijpend voor de rest van het leven.