Algemene Voorwaarden AXON leertrajecten

Gedeponeerd bij Kamer van Koophandel onder nummer 34254464 

Artikel 1 Begrippen
1. Onder opdrachtnemer wordt verstaan AXON leertrajecten B.V., gebruiker van deze Algemene Voorwaarden.
2. Onder opdrachtgever wordt verstaan de persoon, de onderneming of de instelling waarmee opdrachtnemer een overeenkomst heeft gesloten tot het houden van een cursus, opleiding,
     training, intervisie, workshop en andere vormen van opleiding dan wel advisering in de ruimste zin des woords, hierna te noemen ‘cursus’.
3. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
    - cursusmaterialen: alle systemen, modellen, schema's, programma's, documentatie, werkinstructies enzovoorts op informatiedragers, die in verband met de uitvoering van de cursus
      door opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld;
    - hulpmiddelen: alle middelen die noodzakelijk zijn om de cursus naar behoren te kunnen uitvoeren, zoals videoapparatuur, overheadprojector, beamer, flap-over, white board of
       computers;
    - cursus met open inschrijving: cursus die toegankelijk is voor ieder die behoort tot de doelgroep van de cursus; de cursus wordt op een locatie gegeven die door opdrachtnemer is
       aangewezen;
    - cursus met gesloten inschrijving of incompany cursus: cursus die, eventueel op maat gemaakt voor een instelling of onderneming, uitsluitend toegankelijk is voor medewerkers van die
       instelling of onderneming voor zover de medewerkers behoren tot de doelgroep van de cursus; de cursus wordt op een locatie gegeven die door de betreffende instelling of
       onderneming wordt aangewezen;
    - werkruimte: alle ruimten die noodzakelijk zijn om de cursus naar behoren te kunnen uitvoeren, zoals cursuslokaal of overlegruimte;
    - annuleren: het beëindigen van de opdracht voor een cursus of verplaatsen van een of meer datums van een cursus.

Artikel 2 Reactietermijn
1. De reactietermijn op vragen van administratieve aard of met betrekking tot het onderwijs bedraagt 14 dagen.
2. Als het correspondentie betreft die een langere verwerkingstermijn behoeft, ontvangt de afzender een bericht van ontvangst met daarbij een indicatie van het moment waarop een
    volledig antwoord te verwachten is.

Artikel 3 Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgevers betreffende deelname aan of opdracht tot het houden van cursussen.
2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voorzover zij schriftelijk zijn bevestigd door opdrachtnemer.
3. Algemene inkoopvoorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij zij door opdrachtnemer schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst
1. Bij een cursus met open inschrijving komt de overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever tot stand door ondertekening door opdrachtgever van het daartoe bestemde
    inschrijf- of aanmeldingsformulier en door schriftelijke bevestiging door opdrachtnemer van de inschrijving of aanmelding.
2. Bij een incompany cursus komt de overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever tot stand door schriftelijke aanvaarding door opdrachtgever van de offerte die door
     opdrachtnemer aan opdrachtgever    is uitgebracht en ondertekend.

Artikel 5 Annulering van een cursus met open inschrijving en vervanging
1. Opdrachtgever voor een cursus met open inschrijving heeft het recht deelname aan, of de opdracht voor een cursus te annuleren per aangetekend verzonden brief.
2. De opdrachtgever is gerechtigd de cursus binnen 14 dagen na aanmelding, zonder boete en zonder opgave van redenen te annuleren.
3. Annulering van een cursus met open inschrijving door opdrachtgever kan tot zes weken voor aanvang van de eerste cursusdag tegen administratiekosten á 50 Euro geschieden.
4. Bij annulering van een cursus met open inschrijving door opdrachtgever tussen zes en vier weken voor aanvang van de eerste cursusdag is opdrachtgever verplicht 50% van de
     cursusprijs te vergoeden.
5. Bij annulering van een cursus met open inschrijving door opdrachtgever binnen vier weken voor aanvang van de eerste cursusdag is opdrachtgever verplicht 100% van de cursusprijs
     te vergoeden.
6. In geval opdrachtgever na aanvang van de cursus met open inschrijving de deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet aan de cursus deelneemt, heeft opdrachtgever geen recht
     op enige terugbetaling.
7. Opdrachtgever kan in zijn plaats in overleg met opdrachtnemer een andere persoon aan de cursus laten deelnemen, indien de vervanging binnen 24 uur na de annulering aan
    opdrachtnemer wordt medegedeeld  en de vervanger behoort tot de doelgroep van de cursus.
8. Vervanging na de start van de cursus is niet toegestaan.
9. Opdrachtnemer heeft het recht zonder opgave van redenen een cursus met open inschrijving te annuleren, in welk geval opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige
    door deze aan   opdrachtnemer betaalde bedrag.

Artikel 6 Annulering van een incompany cursus
1. Indien opdrachtgever en opdrachtnemer in het kader van bijvoorbeeld een jaarplanning over een langere termijn afspraken hebben gemaakt over het houden van cursussen en de data
    waarop deze plaats vinden,  kan opdrachtgever indien de omstandigheden daar aanleiding toe geven, tot annulering van de cursus overgaan, mits dit tijdig, doch minimaal zes weken
    voorafgaand aan de datum waarop de cursus zou plaatsvinden, schriftelijk aan opdrachtnemer wordt medegedeeld.
2. In geval opdrachtgever tot annulering van de cursus is overgegaan, is deze in ieder geval verplicht de door opdrachtnemer voor de uitvoering van de cursus vervaardigde of aangeschafte
    materialen over te nemen en te betalen.
3. Opdrachtgever zal in geval van de beschreven annulering minimaal een schadeloosstelling verschuldigd zijn ter grootte van een derde van het bedrag van de overeengekomen prijs.
     Daarnaast is opdrachtgever verplicht opdrachtnemer te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering.
4. Onverminderd het vermelde in het voorgaande lid behoudt opdrachtnemer zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te
     vorderen.

Artikel 7 Auteursrecht
1. Het auteurs- en publicatierecht op alsmede de eigendom van de door opdrachtnemer ter beschikking gestelde cursusmaterialen, rapporten, voorstellen en andere bescheiden die
    voortkomen uit de    werkzaamheden van opdrachtnemer berust uitsluitend bij opdrachtnemer.
2. Verveelvoudigen, openbaar maken of ter beschikking stellen aan derden van de cursusmaterialen, rapporten, voorstellen en andere bescheiden die voortkomen uit de werkzaamheden
     van opdrachtnemer, is uitsluitend toegestaan met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van opdrachtnemer.
3. Opdrachtgever is niet gerechtigd diensten en producten van opdrachtnemer met dezelfde of vergelijkbare inhoud aan derden aan te bieden, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke
     toestemming van opdrachtnemer.
4. Voor zover opdrachtnemer in opdracht van opdrachtgever een specifiek product ontwikkelt, geldt dat het auteursrecht in beginsel bij opdrachtnemer berust, tenzij hierover
     voorafgaande aan de totstandkoming    van de overeenkomst afwijkende afspraken zijn gemaakt.
5. Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is opdrachtgever een gefixeerde boete verschuldigd van 5.000 Euro onverminderd het recht van opdrachtnemer aanspraak te
     maken op volledige  schadevergoeding. Indien er in strijd met deze bepaling toch gebruik wordt gemaakt van bedoelde cursusmaterialen is opdrachtgever volledig aansprakelijk voor
     de daardoor eventueel ontstane directe of indirecte schade.

Artikel 8 Hulpmiddelen, materialen en werkruimten
1. Indien de uitvoering van de cursus bij opdrachtgever plaatsvindt, zal opdrachtgever de voor de uitvoering van de cursus benodigde hulpmiddelen en werkruimten kosteloos
    ter beschikking stellen.
    Opdrachtnemer en opdrachtgever maken duidelijke afspraken over hulpmiddelen en werkruimten die door opdrachtgever aan opdrachtnemer ter beschikking dienen te worden gesteld.
2. Het dient opdrachtnemer te allen tijde mogelijk te zijn de door hem te gebruiken werkruimte te betreden. De werkruimte zal tijdens de activiteiten uitsluitend aan opdrachtnemer ter
     beschikking worden gesteld  en zo veel mogelijk afsluitbaar zijn zodat cursusmaterialen, hulpmiddelen en dergelijke opgeborgen kunnen worden in een afsluitbare ruimte. Indien de
     werkruimte niet afsluitbaar is, dient opdrachtgever    op  verzoek van opdrachtnemer zorg te dragen voor een nabijgelegen afsluitbare ruimte voor het bewaren van cursusmaterialen
     en hulpmiddelen.
3. Indien opdrachtgever, ondanks de afspraken die daarover met opdrachtnemer zijn gemaakt, verzuimt de benodigde hulpmiddelen en werkruimten aan opdrachtnemer ter beschikking
     te stellen, is opdrachtgever  verantwoordelijk indien de geplande werkzaamheden als gevolg van het ontbreken van hulpmiddelen en/of werkruimten geen doorgang kunnen vinden.
     De daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 9 Overmacht
1. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van opdrachtnemer tot uitvoering van de overeenkomst opgeschort. Indien de periode van overmacht langer duurt dan vier weken zijn
    beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er een verplichting tot schadevergoeding ontstaat voor zowel opdrachtnemer als opdrachtgever.
2. Overmacht in de zin van dit artikel duidt op omstandigheden die het uitvoeren van de overeenkomst verhinderen en die niet zijn toe te rekenen aan opdrachtnemer. Hieronder zijn
     onder andere begrepen gehele   of gedeeltelijke werkstakingen, ziekte en ongevallen van de bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken personen handelend namens of vanwege
     opdrachtnemer, brand, binnenlandse onlusten, stremmingen in vervoer, storingen aan en verlies van niet vervangbare apparatuur of hulpmiddelen.
3. Indien opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is opdrachtnemer
    gerechtigd het reeds    door hem gepresteerde dan wel te presteren deel afzonderlijk te factureren. Opdrachtgever is verplicht deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke
    overeenkomst.
4. Indien in de overeenkomst de naam van een medewerker is opgenomen, is opdrachtnemer gerechtigd een andere gekwalificeerde medewerker de werkzaamheden (mede) uit te laten
     voeren, indien dit voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is, zonder dat deze wijziging recht geeft op ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 10 Ontbinding van de overeenkomst
1. De vordering van opdrachtnemer op opdrachtgever is onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
    - indien opdrachtnemer, na het sluiten van de overeenkomst, omstandigheden ter kennis komen die opdrachtnemer gerede twijfel geven dat opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen
       zal voldoen;
    - indien opdrachtnemer opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
2. In de in lid 1 genoemde situaties is opdrachtnemer bevoegd verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan,
    een en ander onverminderd het recht van opdrachtnemer schadevergoeding te vorderen.

Artikel 11 Prijzen
1. Overeenkomsten worden gesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende tarieven en/of verkoopprijzen. Opdrachtnemer behoudt zich, met in achtneming van het
    tweede lid, het recht voor de prijzen tussentijds te wijzigen, indien na het sluiten van de overeenkomst de kosten, lonen, belastingen, materialen, tarieven en dergelijke verhogingen
    ondergaan.
2. Indien opdrachtnemer de prijzen tussentijds wijzigt als gevolg van verhogingen als vermeld in het voorgaande lid, waardoor de te berekenen totale kosten met meer dan 5% stijgen,
    heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. Artikel 8 lid 3 is in dat geval van overeenkomstige toepassing.

Artikel 12 Betaling
1. In de overeenkomst wordt bepaald of de betaling ineens geschiedt dan wel in termijnen zal worden voldaan.
2. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
3. De betaling door opdrachtgever dient binnen dertig dagen na factuurdatum te worden voldaan op de bankrekening van opdrachtnemer. Elke factuur wordt als een aparte vordering
    beschouwd. Na verstrijken van de betalingstermijn is opdrachtgever in verzuim, zonder dat daartoe nadere ingebrekestelling is vereist. Vanaf het moment waarop het verzuim intreedt
    kan opdrachtnemer de wettelijke interest van opdrachtgever vorderen.
4. Eventuele incassokosten, die opdrachtnemer moet maken na het verstrijken van de betalingstermijn, zijn voor rekening van opdrachtgever. Zowel de binnen- als buitengerechtelijke
     kosten kunnen op opdrachtgever verhaald worden.

Artikel 13 Geheimhouding
1. Tenzij enige wetsbepaling, voorschrift of andere (beroeps)regel haar daartoe verplicht, is opdrachtnemer, dan wel de door ingezette medewerkers, verplicht tot geheimhouding tegenover
    derden ten aanzien van vertrouwelijke informatie die is verkregen van opdrachtgever. Opdrachtgever kan ter zake ontheffing verlenen.
2. Behoudens schriftelijke toestemming van opdrachtgever is opdrachtnemer niet gerechtigd de vertrouwelijke informatie die aan haar door Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld
     aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een civiele- of
     strafprocedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.
3. Tenzij sprake is van enige wetsbepaling, voorschrift of andere regel die opdrachtgever verplicht tot openbaarmaking of daartoe door opdrachtnemer voorafgaande schriftelijke
     toestemming is verleend, zal opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van opdrachtnemer, niet aan derden openbaren.
4. Opdrachtnemer en opdrachtgever zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hen in te schakelen derden.
5. Als niet in strijd geacht zijnde met het bepaalde in lid 1 en 2, is opdrachtnemer gerechtigd tot het vermelden in hoofdlijnen van de verrichte werkzaamheden aan (potentiële) klanten van
     opdrachtnemer en slechts ter indicatie van de ervaring van opdrachtnemer.
6. Opdrachtgevers, deelnemers aan cursussen en andere betrokkenen bij Opdrachtnemer hebben te allen tijde recht op inzage in de over hem of haar vastgelegde gegevens en het recht
     deze te (doen) wijzigen dan wel te verwijderen.

Artikel 14 Aansprakelijkheid
1. Opdrachtnemer spant zich in de gegeven opdrachten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.
2. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens opdrachtgever voor enige schade dan in het geval van haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voorzover
     de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat.
3. Buiten de in lid 2 bedoelde gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat voor de schadeveroorzakende prestatie in rekening is gebracht. In geen geval zal de
     schadevergoeding meer bedragen dan 10.000 Euro.
4. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde inkomsten en schade door bedrijfsstagnatie.
5. Opdrachtnemer zal niet aansprakelijk worden gesteld indien opdrachtgever de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks zijn
    verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.

Artikel 15 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
    Op iedere overeenkomst tussen opdrachtnemer en een opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
    Geschillen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever zullen in eerste instantie volgens de klachtenregeling middels een onafhankelijke klachtenprocedure worden behandeld.
    Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, zullen worden onderworpen
    aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

AXON leertrajecten B.V.
Parkweg 126
6511 BM Nijmegen
KvK 34254464
Versie 12/04/18